Bli medlem

Användarvillkor

1. Introduktion

Simrishamn tillhandahåller RFid chip i syfte att ge medlemmar i Simrishamn elektroniska stämpelkort/kundkort att användas i anslutna butiker och företag inom Simrishamn. Nedan följer de villkor som gäller för Simrishamn medlemmar.

2. Medlemskap

Medlemskapet är personligt och gratis.

För att kunna använda och nyttja erbjudanden måste du lämna aktuell och fullständig information om dina kontaktuppgifter samt regelbundet uppdatera dina kontaktuppgifter. Om du lämnar osann, oriktig, inaktuell eller ofullständig information eller om Simrishamn har anledning att misstänka något av ovanstående, har Simrishamn rätt att stänga av eller avsluta ditt medlemskap och förvägra dig all framtida medlemskap. Du kan när som helst gå in på https://simrishamn.medlemsklubb.se och se vilka företag som är ansluta och ta del av aktuella erbjudanden till Simrishamn. Du väljer själv eller väljer bort vilka förmånsprogram du vill delta i. Som medlem får du ett RF-id chip med din unika kod. När du betalar dina varor läggs RF-id chipet mot en särskild läsare i kassan och köpet registreras automatiskt. Butiken lämnar ut digitala stämplar motsvarande ungefärligt köpbelopp. Du kan när som helst gå in på Simrishamn hemsida och se ditt poängsaldo, aktuella erbjudanden och de villkor som gäller för bonusen för de olika butikerna. Du är som medlem skyldig att på begäran visa bankmässig legitimation vid köp som registreras med RF-id chip hos anslutna butiker.

3. Personuppgiftshantering

Simrishamn registrerar i samband med ansökan om medlemskap i Simrishamn uppgifter om medlemmen. Vid registrering av köp med Simrishamn unika kod registrerar Simrishamn uppgifter om köpet och dig som medlem. Syftet med registreringen är att samla och analysera information om köp, vilket kommer att ligga till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär från Simrishamn och butiken.

Alla butiker har rätt att meddela status i program via SMS/e-post/brev till alla medlemmar som deltar i deras partnerprogram. I och med ansökan om medlemskap i Simrishamn, ger medlemmen sitt medgivande till att Simrishamn registrerar och lagrar köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål under avtalstiden. För information om Simrishamn och butikens aktiviteter och erbjudanden ger du som medlem Simrishamn rätt att lagra, bearbeta och analysera information från din ansökan samt om dina köp. Simrishamn kommer att skicka analysrapporter till butiken som baseras på ditt och andra medlemmars utnyttjande av chipet hos respektive butiker.

Som medlem accepterar du marknadsföring från butiken. Dina uppgifter kan då komma att användas i riktade kampanjer till din specifika urvalsgrupp. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Simrishamn. Simrishamn kommer på eget initiativ eller medlemmens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Personuppgifter kommer även att lämnas ut till våra butiker om medlemmen har accepterat att erhålla riktad marknadsföring därifrån.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Behandlingen sker enligt personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifter om köp lagras maximalt i två år. Klubbens medlemmar kan komma att publiceras med namn och adress i tidningen vid tävlingar m.m.

4. Ansvar

RF-id chipet är personligt och får inte överlåtas eller användas av annan person än den chipet är utställt till. Förlust av RF-id chip samt adress-, e-post- och mobilnummerändring ska anmälas till Simrishamn. Det görs enklast på https://simrishamn.medlemsklubb.se. Du får kostnadsfritt ett nytt RF-id chip från Simrishamn vid förlust eller skadat chip. Byte av chip-nummer görs enklast på https://simrishamn.medlemsklubb.se, när du är inloggad. Vid byte förs även alla historik över till det nya chipet. Vid förlust av chip vid mer än två gånger under ett år förbehåller sig Simrishamn rätten att debitera dig som medlem för material- och kostnader för utskick.

5. Simrishamn ansvar

Medlemmen är införstådd med att Simrishamn endast utför analyser, lagrar information om medlemmen samt tillhandahåller teknisk utrusning för att möjliggöra den elektroniska registreringen av dina inköp hos Simrishamn butiker. Simrishamn tar således inte i något hänseende ansvar för butikens produkter. Eventuella reklamationer och frågor rörande produkter hanteras av respektive butiker. Simrishamn ansvarar inte för information, reklam eller produkter som medlemmen tillgodogör sig avseende butiken via en länk från Simrishamn hemsida. Simrishamn är vidare inte ansvarigt eller ersättningsskyldigt, direkt eller indirekt, för skada eller förlust som orsakats när medlemmen har lämnat Simrishamn webbplats.

6. Ändring av villkoren

Simrishamn har rätt att ändra dessa villkor under pågående medlemskap genom att meddela medlemmen eller genom införande av de ändrade villkoren på webbplatsen. Ändrade villkor kommer att tillämpas på nya medlemskap från dagen för införandet på webbplatsen. Existerande medlemmar kommer att vara bundna av de nya villkoren efter utgången av trettio (30) dagar efter meddelande om ändringen.

7. Meddelanden

Meddelanden från oss till medlemmen återfinns på webbplatsen samt sänds till den e-postadress eller det mobilnummer som registrerats på webbplatsen. Meddelande från medlemmen skall sändas på sätt som anges på webbplatsen. Meddelanden på webbplatsen anses ha lämnats till en medlem så snart meddelandet gjorts tillgängligt. Meddelanden som sänts per e-post eller fax anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter erhållandet av bekräftelse om mottagen sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre dagar efter avsändandet.

8. Avtalstid och upphörande av medlemskap

Dessa villkor träder i kraft när medlemmen har registrerat sig som medlem och gäller tills vidare. Medlemmen äger rätt att närsomhelst avsluta sitt medlemskap hos Simrishamn genom att anmäla utträde på Simrishamn webbplats. Avslutande av medlemskap hos Simrishamn innebär inte att personuppgifter som lagras hos butiken, enligt tredje paragrafen i dessa villkor, tas bort. Butiken får emellertid bara sända marknadsföring/information till medlemmen i enlighet med god sed och personuppgiftshantering ovan.

9. Överlåtelse

Simrishamn har rätt att överlåta detta avtal mellan Simrishamn och medlemmen inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av med detta sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer vi att meddela vem som har tagit över avtalet, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på webbplatsen. Om Simrishamn överlåter avtalet till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida.

10. Tvister och gällande lag

Tvist med anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.